Big E Dances with Fandango – WWE SmackDown Slam of the Week 1/17 (Video)

Intercontinental Champion Big E Langston show that he can tango with Fandango.