A BLOCK

Jay White - 4
Michael Elgin - 4
Togi Makabe - 4
Hangman Page - 2
Bad Luck Fale - 2
EVIL - 2
Hiroshi Tanahashi - 2
Kazuchika Okada - 0
Minoru Suzuki - 0
Yoshi-Hashi - 0

B BLOCK

Kenny Omega - 2
Toru Yano - 2
Hirooki Goto - 2
Kota Ibushi - 2
Tama Tonga - 2
Tomohiro Ishii - 0
Tetsuya Naito - 0
Juice Robinson - 0
Zack Sabre Jr. - 0 
Sanada - 0


Skip to toolbar