Natalya vs. Aksana: WWE Main Event, Feb. 12, 2014 (Video)

Natalya & Aksana go one-on-one.