Zack Ryder vs. Bray Wyatt: SmackDown, Sept. 27, 2013

Zack Ryder goes one-on-one with the leader of The Wyatt Family, Bray Wyatt.